e-Learning Champion

E-Learning Champion:

FUNGSI, TUGAS DAN PETUNJUK PRESTASI

Pusat Pengajaran Pembelajran Universiti
Universiti Utara Malaysia

Definisi e-Pembelajaran

E-Pembelajaran ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memudah cara proses pembelajaran dan pengajaran–sebagaimana yang telah digunapakai dalam dasar e-pembelajaran negara (DePAN).

Struktur tanggungjawab berkaitan e-Pembelajaran

Di peringkat Universiti perlu terdapat Jawatankuasa yang membuat dasar dan memantau perlaksanaan e-Pembelajaran. Salah satu peranan Jawatankuasa ini adalah untuk menggalak dan memantau pembudayaan e-pembelajaran dan membangunkan kandungan kursus, selain menyediakan dana bagi menyokong pelaksanaan e-pembelajaran.

Fungsi khusus jawatankuasa ini sebaiknya adalah untuk memastikan pensyarah mempunyai ilmu pedagogi, kemahiran teknologi dan integriti akademik dalam menguruskan e-pembelajaran. Selain itu Jawatankuasa ini perlu juga menyediakan sokongan, motivasi dan ganjaran yang bersesuaian kepada kakitangan yang aktif dalam penggunaan e-pembelajaran atau pembangunan bahan P&P digital.

Untuk melaksanakan agenda tersebut, universiti perlu mempunyai beberapa penyelaras e-pembelajaran atau e-learning champion (ELC) di peringkat fakulti, jabatan atau pusat-pusat pengajian. ELC perlu dilantik untuk bertindak sebagai ejen perubahan dalam membudayakan e-pembelajaran dan membangunkan kandungan kursus.

Struktur tanggungjawab e-pembelajaran sebuah universiti, dalam kaitan dengan DePAN boleh digambarkan seperti dalam Rajah 1.

elearning1

elearning1

Rajah 1: Struktur tanggungjawab e-pembelajaran dalam kaitan dengan DePAN

Definisi dan Ciri seorang ELC

ELC ditakrif sebagai pakar rujuk tentang sebarang isu e-pembelajaran di peringkat pelaksana. Seorang ELC hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  1. Berkemahiran dalam e-pembelajaran
  2. Sanggup berkongsi kemahiran
  3. Mampu menyediakan penyelesaian dan nasihat sesuai dengan keperluan pusat pengajian/Jabatan/fakulti
  4. Mampu memodel tindakan e-pembelajaran dan penggunaan teknologi bagi menyediakan penyelesaian pengajaran & pembelajaran (P&P).

Tugas khusus seorang ELC

Seorang ELC adalah juga seorang mentor, pemotivasi, dan pengupaya kepada pensyarah lain dalam e-pembelajaran khususnya, dan P&P secara umum. Secara khusus tugas ELC boleh disenaraikan seperti berikut:

  1. Menyediakan garis panduan e-pembelajaran yang bersesuaian untuk program pengajian masing-masing;
  2. Membina hubungan dan rangkaian dengan pensyarah lain (di universiti lain) bagi menggalakkan pemindahan ilmu dan penerokaan teknologi baru berkaitan e-pembelajaran;
  3. Memabntu dekan atau ketua Jabatan di peringkat pusat pengajian/Jabatan/fakulti untuk membuat keputusan strategik bagi memastikan pelaksanaan e-pembelajaran dalam P&P berlaku;
  4. Mengadakan mekanisma untuk berkongsi maklumat berkenaan sumber/ilmu/kemahiran/alatan e-pembelajaran (termasuklah social network, blogs, show-case, mentor-mentee...);
  5. Berfungsi sebagai pegawai penghubung dengan pusat pengjaran-pembelajaran di universiti.

Amalan terbaik seorang ELC

  1. Bina pemahaman mendalam berkaitan e-pembelajaran dalam konteks kaedah P&P terkini.
  2. Selalu mencari dan mengusulkan penyelesaian P&P dengan e-pembelajaran yang sesuai dengan konteks bidang ilmu dan kemahiran semasa di pusat pengajian masing-masing.
  3. Memantau kesediaan pensyarah bagi melibatkan e-pembelajaran dalam amalan P&P
  4. Memindahkan ilmu dan kemahiran e-pembelajaran kepada kumpulan-kumpulan kecil
  5. Berfikir dan bertindak secara strategik bagi memastikan e-pembelajaran diaplikasikan dengan berkesan di peringkat pusat pengajian.

Petunjuk kejayaan (KPI)

  1. Terdapat perubahan sikap staf terhadap e-pembelajaran
  2. Ada bukti peningkatan penggunaan e-pembelajaran bagi pusat pengajian
  3. Ada penglibatan e-pembelajaran dalam pelan strategik untuk tingkat kualiti P&P di peringkat pusat pengajian.
  4. Ada mekanisma/laman web/blog/alatan/perisian khusus untuk berkongsi maklumat berkenaan kemahiran e-pembelajaran
  5. Kolokium e-pembelajaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

elearning2

Rajah 2: Ringkasan ciri, tugas, amalan terbaik dan KPI seorang ELC.